תשלום

שקיפות וניהול תקין

העמותה בהליך קבלה ניהול תקין וסעיף 46. העמותה מתנהלת בשקיפות ועל פי כלל הנהלים, בתקנות והחוקים הרלוונטיים. למידע נוסף על ניהול העמותה, מוזמנים לבקר בדף העמותה באתר גיידסטאר.

תקנון ותנאי שימוש

תוכן עניינים

1. כללי

1.1     ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של עמותת שמ״ח, המשמש בנוסף כחנות וירטואלית (להלן: “האתר“). מפעילת האתר ובעלת הזכויות באתר, הינה עמותת שמ״ח (ח.פ. 580712230), שמשרדה הרשום הינו ברחוב העבודה 11, תל -אביב, ו/או מי מטעמה (להלן: “עמותת שמח” ו/או “המפעילה“). המפעילה מאשרת גישה וביצוע פעולות באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש“).

1.1     הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יהיה להן משקל מכריע לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה ו/או בכל חלק אחר  באתר, השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון ו/או באתר שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).

1.2     אנא הקפד לקרוא בעיון וכן להתעדכן בתנאי השימוש בתקנון זה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין עמותת שמ״ח, לכל דבר ועניין.

1.3     המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את הוראות תקנון זה ואת תנאי השימוש באתר, מעת לעת.

1.4     עצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כל המבצע פעולה באתר (לרבות פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר), מאשר ומצהיר בכך, כי הוא קרא בעיון תקנון זה; הבין את תנאיו; קיבלם על עצמו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו, במישרין או בעקיפין כלפי המפעילה ו/או כלפי מי מטעמה (לרבות בעלי מניות, חברות קשורות, נושאי משרה, עובדים, שותפים, מנהלים וכל מי מטעמם), מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המפעילה (ככל שיבוצעו) על-פי תקנון זה ותנאי שימוש אלה. בכל מקרה, וגם אם לא קרא בפועל תקנון זה, מסכים בזאת כל משתמש כי תנאי תקנון זה יחולו עליו, ובפרט סעיף זה.

1.5     לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, או תאגיד, העושה שימוש כלשהו באתר, לרבות ביצוע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להן: (א) הוא כשיר לפי דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) הוא בגיר שמלאו לו 18 שנים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל; (ג) הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי מוכר ותקף; (ד) הוא בעל תיבת דואר אלקטרונית פעילה ברשת האינטרנט.

במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס – הינך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוס החוקי שלך בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין בכדי לוודא שפעילות כאמור מתבצעת על-פי תנאי השימוש המוגדרים בתקנון זה. 

1.6    לפרטים ובירורים באשר לפריטים המשוווקים באתר ו/או לאספקתם ו/או לכל שאלה אחרת הנוגעת לאתר ו/או להוראות תקנון זה, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של המפעילה באמצעות דוא”ל [email protected] או בטלפון: 054-8278858 בימים א’ – ה’, בין השעות 09:0017:00.

2. התחייבויות המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש בו, מעידים על הסכמתו לכל האמור בתקנון זה ומהווים התחייבות מטעמו לפעול או להימנע מלפעול, כדלקמן:

2.1    המשתמש מתחייב, שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם באתר מידע או חומר אחר, הכולל וירוס או תוכנה העלולים לחבל במערכות המחשב של המפעילה ו/או העלולים לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר, וכן לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע המפורסם באתר ו/או לזייפו ו/או לשנותו ו/או למוחקו, ו/או להעלות ו/או לפרסם כל מידע שהוא מאיים ו/או פוגעני ו/או מעליב ו/או גזעני ו/או פרסום תועבה ו/או כל פרסום אחר הפוגע בתקנת/רגשות הציבור.

2.2    המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם באתר מידע או חומר אחר המפר, ו/או שבפרסומו יש כדי להפר, כל דין או הסכם או זכות צד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק, חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת של גורם כלשהו; הפרה של דיני לשון הרע (ובכלל זה, הוצאת דיבה); הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה (ובכלל זה פגיעה ברגשות הציבור); הפרה של דיני הגנת הפרטיות; או הפרת חוזה או חובת סודיות.

2.3    המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את המפעילה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו למפעילה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מאי קיום הוראות תקנון זה על-ידי המשתמש.

2.4     המשתמש מאשר כי ידוע לו שלעמותת שמ״ח קיים מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין שלה, ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של עמותת שמ״ח ו/או מי מטעמה.

3. המידע המופיע באתר

3.1    האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצעים ומובאים בזאת בפני הציבור כמות שהם. אמנם, כוונת ומטרת המפעילה, הינן כי המידע המוצג באתר יהיה נכון ומדויק, ואולם, יתכן שהמידע המובא באתר יהיה לעתים חסר (בשוגג), ולחלופין, ייתכן שייפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. המפעילה אינה אחראית לאי-דיוקים, או לטעויות שנפלו/ייפלו ביחס למידע כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה בו נפלה טעות במחיר מוצר או שירות, אזי (ובכפוף לכל דין), טעות זו לא תחייב את המפעילה.

3.2    תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלול באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד ואינם מחייבים באופן כלשהו את המפעילה ו/או מי מטעמה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

4. שירותים המוצעים באתר

4.1     האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות, לרבות השירותים המפורטים להלן: (א) גלישה ועיון בתכנים שונים; (ב) רכישת מוצרים ו/או שירותים; (ג) יצירת “רשימת מועדפים״ – רשימת פריטים נבחרים על-ידי המשתמש; שיתוף ושליחת פריטים מן האתר על-ידי המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דואר-אלקטרוני ו/או שיתוף ברשתות חברתיות;

4.2     מובהר, כי המפעילה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הנ”ל יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והמפעילה תהיה רשאית לשנות (לרבות להרחיב ולצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת על כך הודעה מראש.

4.3     המשתמש מצהיר, מסכים ומאשר בזאת למפעילה לעשות כל שימוש בכל פרסום ו/או משוב ו/או תגובה ו/או תוכן אחר שנכתב/הועלה על-ידו במסגרת שימוש באתר, כולו או חלקו, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, וללא תשלום כלשהו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין כך (לרבות, בעניין הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן). זכות זו של המפעילה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש באתר מאשר, כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובה ו/או השיתוף ו/או התיוג ו/או העלאת תכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק של עמותת שמ״ח, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה באתר והוא עושה זאת מרצונו החופשי ועל אחריותו.

4.4     המפעילה רשאית לבחור באם לפרסם או למנוע פרסום (או להסיר ככל שכבר פורסם) כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן אחר (להלן: “התוכן“), אשר איננו הולם את מדיניותה ו/או עלול לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או באתר (לרבות בניהולו התקין) ו/או בכל גורם אחר – והכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא צורך במתן נימוק.

5. הרכישה באתר

5.1     האתר מאפשר, בין היתר, בחירה ורכישה של פריטים מתוך הפריטים המופיעים באתר.

5.2     למען הסר ספק מובהר, כי משתמש הרוכש פריטים באתר, אינו רשאי למכור אותם מחדש לאחר.

5.3     על-מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להירשם תחילה לאתר על-ידי מילוי “טופס הצטרפות” -,פרטים אודות כתובת מגורים, מרחב המגורים, טלפון, כתובת דואר אלקטורני. באמצעות ״טופס הצטרפות״, יוכל המשתמש לרכוש מוצרים באתר.

5.4     לא קיימת אפשרות לבצע הזמנה באתר ללא הרשמה ב- ״טופס הצטרפות״.

5.5     האחריות על מילוי הפרטים ונכונותם מוטלת על המשתמש. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות, על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים נכונים, אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע ההזמנה. אם תמסור לנו מידע על אחרים, באחריותך לוודא כי הם מסכימים לכך וכן להוראות מסמך זה. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכנגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילה ו/או מי מטעמה בגין כך.

5.6     כדי לבצע הזמנה באתר, על המשתמש להיכנס למפרט המוצרים ולאחר מכן לבחור את הפריטים המבוקשים על-ידו, לרבות הצבע, המידה והכמות המבוקשים, ולהוסיפם ל-“סל המוצרים”. עבור כל פריט המוצע באתר יוצג “דף פריט” בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחיר המכירה (להלן: “דף הפריט“).

המפעילה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או לגרוע פרטים, להסיר פריטים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.7     סיום הרכישה, בתום מילוי “סל המוצרים”, יבוצע בלחיצה על כפתור “לתשלום”. על המשתמש יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה -בין היתר, יעד למשלוח ההזמנה ופרטי תשלום. בסיום הליך הרכישה יתקבל ויוצג דף המציג את פרטי ההזמנה.

5.8     מובהר, כי הדף המציג את פרטי ההזמנה אינו מהווה ראיה בדבר השלמת הזמנה ואין באמור בו כדי לחייב את המפעילה.

5.9     התשלום בגין רכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. על-אף האמור לעיל, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים למשתמשיה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

5.10     עם קבלת ההזמנה, המפעילה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית, תאושר ההזמנה ותישלח הודעה מתאימה למשתמש, כי ההזמנה אושרה. אישור סופי של ההזמנה יישלח למשתמש בדואר אלקטרוני רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי. יצוין גם שביצוע כל הזמנה כפוף גם להימצאות הפריט המוזמן במלאי המפעילה.

5.11     במידה וההזמנה לא אושרה על-ידי חברת האשראי הרלוונטית, תישלח למשתמש הודעה מתאימה, לצורך הסדרת אישור חברת האשראי וביצוע ההזמנה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תיחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום על-ידי המשתמש וחברת האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה והמפעילה לא תהיה מחויבת כלפי המשתמש בשום דרך לרבות, אך לא רק, בשמירת הפריטים המוזמנים במלאי, ולמשתמש לא יהיו בגין כך טענות כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.

5.12     מובהר, כי השלמת עסקת הרכישה מותנית כאמור גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי המפעילה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של הזמנת פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה המפעילה רשאית להודיע על כך למשתמש, ובכלל זה, להציע לו לרכוש פריט חלופי שווה ערך, או להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה, וזאת גם אם לא צוין באתר כי הפריט המוזמן אינו קיים במלאי ו/או הפריט לא הוסר מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על-פי בחירת המפעילה. בוטלה הזמנה כאמור, לא תהיה המפעילה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על-אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא אינו קיים במלאי המפעילה ולא ניתן לספק אותו – במצבים כאלה תבוטל העסקה ולמשתמש לא תהא כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על-ידו למפעילה או לביטול החיוב (במידה ובוצע).

5.13     לאחר ביצוע ההזמנה באתר, יישלח למשתמש דוא”ל המאשר כי העסקה אושרה. מרגע זה יתחיל תהליך הטיפול בהזמנה על-ידי מהפעילה. כל תהליכי הטיפול בהזמנה ילוו בהודעות SMS למספר הטלפון הנייד אשר עודכן על-ידי המשתמש במעמד אישור ההזמנה.

5.14     חיוב המשתמש עבור פריטים שרכש, תתבצע בהתאם להוראות סעיף 7 להלן.

5.15     המפעילה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף למתן הודעה מוקדמת למשתמש, להגביל בכל אופן את כמות הפריטים שהוזמנו בכל הזמנה.

5.16     המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין במפורש אחרת. למען הסר ספק מובהר, כי המפעילה רשאית לעדכן את מחירי הפריטים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל אישור פרטי כרטיס האשראי). במידה ועודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

7. אספקה

7.1        המפעילה תספק למשתמשים רק פריטים שאושרו על-ידה באישור סופי כאמור בסעיף 5.10 לעיל. ימי אספקת המשלוח יימנו החל ממועד קבלת אישור סופי כאמור.

7.2        האספקה תבוצע באמצעות נציג מטעם העמותה, לכתובת בישראל שהוקלדה על-ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.

7.3        המשתמש רשאי לתאם זמן מתאים עבורו למשלוח.

7.5        אספקת הפריטים על-ידי עמותת שמ״ח תיעשה עד 21 ימי עסקים ממועד אישור העסקה על-ידי המפעילה באופן סופי.

7.6        אספקת פריטים אל כתובת היעד כרוכה בדמי משלוח כמפורט באתר. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. המשתמש יחויב בדמי המשלוח יחד עם התשלום בגין הפריטים. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת.

7.7        במקרה והמשתמש או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען שהוזן על-ידו, באחד מהמקרים המפורטים להלן, אזי יוחזרו המוצרים למפעילה ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות המשתמש, היינו, על המשתמש ביוזמתו לפנות למוקד שירות הלקוחות של עמותת שמ״ח ויתאם מועד אספקה חדש:

(א)         במקרה בו נציג העמותה לא מאתרת את המשתמש לצורך תיאום האספקה, תוך 7 ימי עסקים ממועד הגעת החבילה למרכז ההפצה;

(ב)          במקרה בו נציג העמותה תיאמה מועד אספקה עם המשתמש אבל הוא או מי מטעמו לא נכחו במקום על-מנת לקבל את המשלוח;

מובהר, כי במקרים כאמור, רשאית עמותת שמ״ח לחייב את המשתמש בדמי משלוח נוספים על-פי התעריפים המצוינים באתר

7.8        עם קבלת המשלוח, על המשתמש לבדוק את תכולתו ואת התאמתו הן לפרטי הזמנה. במקרה שתתגלה אי התאמה בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד המשתמש לעניין הפריטים המסופקים, על המשתמש להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות של המפעילה בתוך יום עסקים אחד לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המשתמש את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של הפריטים ו/או את החיוב/זיכוי הכספי למשתמש, לפי העניין וככל שמתחייב על-פי דין.

7.9        למען הסר ספק מובהר, כי המפעילה/עמותת שמ״ח ו/או מי מטעמן אחראים לכל מעשה ו/או מחדל של נציג העמותה, לרבות איחור בביצוע האספקה.

7.10     לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. באזורים/יעדים שיש אליהם גישה מוגבלת מטעמים בטחוניים ו/או אחרים, תהיה המפעילה רשאית (אך לא חייבת) לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש.

7.11     לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג/מועד.

7.12     מובהר כי זמני האספקה המפורטים באתר ולעיל הינם זמנים משוערים וייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים שאינם תלויים במפעילה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי ייתכן ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מהזמן המשוער וכן, מאשר, כי ידוע לו שהמפעילה אינה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים: עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור – במצב של מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע, שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת הפריטים וכן כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת המפעילה ו/או מי מטעמה.

7.13     מובהר, כי אספקת הפריטים יכול ותותנה בהצגת תעודת זהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור הזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, ו/או כל תעודה מזהה אחרת, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המפעילה.

8. מבצעים, הטבות והנחות

8.1        ככל שתחליט המפעילה להעניק למשתמשיה מתנות ו/או הטבות ו/או הנחות בשירותים באתר, אזי בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה על-פי שיקול דעתה הבלעדי, והמפעילה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

8.2        במידה והמפעילה תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת האתר, אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או תקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד הפריט המוצע במסגרת המבצע.

8.3        למען הסר ספק מובהר, כי המבצעים הנערכים באתר הנם במסגרת מכירות באתר בלבד. כמו כן, מבצעים שיתנהלו באתר, לא יחייבו את עמותת שמ״ח ברכישות שתתקיימנה במסגרת שמחוץ לאתר.

  

8.5        מתן הטבות שונות למשתמשים כמפורט בתקנון זה הינו בכפוף לפעילות התקינה של מערכות התפעול והמחשוב של המפעילה. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו, באופן זמני, מתן הטבות למשתמשים, תפעל המפעילה לטיפול בהן בהקדם האפשרי ולא יהיו למשתמשים טענות ו/או תביעות כלשהן נגד המפעילה ו/או מי מטעמה בשל אי מתן הטבות בתקופת קיום התקלות ועד להשלמת הטיפול בהן והשבת פעילות האתר לסדרה.

9. ביטול עסקה

9.1        משתמש רשאי לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

9.2        ביטול עסקה על-ידי משתמש לפני חיוב בפועל: במידה ומשתמש מעוניין לבטל עסקה, הוא יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של המפעילה כמפורט בסעיף 1.6 לתקנון זה, ללא חיוב כלשהו. ביטול הזמנה לפני שליחת המוצרים לא יגרור חיוב של המשתמש. ביטול עסקה לאחר קבלת הפריטים וחיוב המשתמש בפועל: במידה ומשתמש מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכבר חויב בפועל, בהתאם להוראות סעיף 6 לתקנון זה, עליו לפנות לשירות הלקוחות של המפעילה בטלפון או בדואר אלקטרוני, תוך 14 יום ממועד החיוב על-ידי המפעילה.

החזרת או החלפת פריט כפופה לכך שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש או התאמות אישיות עבור המשתמש; והפריט באריזתו המקורית, כשהיא שלמה, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

למען הסר ספק מובהר, כי המפעילה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין קביעת מצב הפריט שמוחזר.

9.3        ביטול עסקה כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר: על המשתמש לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. במידה והמשתמש קיבל את הפריט כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט, על ידי פניה לשירות הלקוחות של המפעילה, כמפורט בסעיף 1.6 לתקנון זה- הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

9.4        לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למשתמש הסכום ששולם על-ידו בגין הפריט, בניכוי דמי משלוח. המפעילה רשאית לנכות מהסכום האמור גם ‘דמי ביטול’ בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך – הכל בהתאם לדין. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המשתמש בדמי ביטול כלשהם.

9.5        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניתן להחזיר פריט שנקנה באתר (לרבות עקב פגם או אי התאמה) תוך 365 ימים ממועד רכישתו, ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים (במצטבר): (א) הפריט המוחזר תקין, לא נפגם או ניזוק ולא נעשה בו כל שימוש; (ב) הפריט יושב באריזתו המקורית, כאשר היא שלמה, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או קלקול מכל סוג שהוא;

9.6        במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות חוק הגנת הצרכן לעניין ביטול עסקה (שאינן ניתנות להתנאה), לבין הוראות תקנון זה, יגברו הוראות החוק.

9.7        המפעילה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה. הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש, והמפעילה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין הההזמנה, ככל ששולם.

9.8        מובהר, כי במקרה של ביטול עסקה מצד המפעילה, למעט בגין השבת סכום הזמנה, כאמור (ככל שנגבה), לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו ו/או מי מטעמה בגין ביטול העסקה.

10. אחריות, אבטחה ומדיניות פרטיות

10.1     המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין המפעילה אחראית לכל מידע אשר יועלה על-ידי משתמשים חיצוניים.

10.2     המפעילה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד שלישי, שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

10.3     בכל מקרה לא תישא המפעילה באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט/ים הנרכש/ים וכן לא תישא בכל נזק שאינו ישיר ו/או שהינו תוצאתי.

10.4     המפעילה אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש בפריטים שרכש באתר שלא בהתאם להוראות היצרן.

10.5     משתמש אשר ימסור את פרטיו באתר לצורך שימוש באתר, עושה זאת על-פי שיקול דעתו ורצונו החופשי.

10.6     המפעילה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המפעילה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מובהר כי המפעילה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות.  המפעילה לא אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, ובלבד שנקטה אמצעי אבטחת מידע סבירים ומקובלים.

10.7     כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, וכיוצ”ב, אירועים שאינם תלויים במפעילה ו/או מי מטעמה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, לרבות גם אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

10.8     מובהר, כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר, אינם נשמרים כלל במערכת המפעילה מאחר והמפעילה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

10.9     המפעילה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על-מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע בעניין המשתמש המוזן לאתר. פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של עמותת שמ״ח ( שבעליו היא עמותת שמ״ח, ח.פ. 580712230, מרחוב העבודה 11, תל-אביב (להלן: “מאגר המידע“)). שימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש להיכלל במאגר זה. בהתאם, המפעילה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל  המשתמש באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו, תהא המפעילה רשאית להעביר למשתמש מידע/פרסומים שונים אודות עמותת שמ״ח ו/או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על-ידי עמותת שמ״ח ו/או מי מטעמה ו/או מי באמצעותה.

10.10  בכל עת, יהיה רשאי המשתמש לבקש לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע, לבקש להיגרע ממאגר המידע ו/או לבטל את הסכמתו לקבלת מידע שיווקי ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהמפעילה באמצעות פניה בכתב לשירות הלקוחות של המפעילה, כאמור בסעיף 1.6 לעיל או באמצעי ההסרה כמפורט ביחד עם הפרסומת שנשלחת למשתמש. על המשתמש להקפיד לציין את פרטי הזיהוי ואמצעי הקשר הנכונים (למשל, מספר הטלפון הנייד) לגביהם מתייחסת פנייתו, את הגוף ממנו קיבל את הדיוור ו/או הפרסומת ואת הרשימה לגביה הוא מבקש להיות מוסר, אחרת ייתכן שמערכות המפעילה לא ידעו להסירו מרשימת התפוצה.

למען הסר ספק מובהר, כי ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 21 ימי עסקים מיום קבלת הפניה.

10.11  יש לשים לב, הסרה מדיוור ישיר משמעה שייתכן ומשתמש ימשיך לקבל פרסומות שאינן מותאמות לו באופן אישי, ואם לא ביקש המשתמש להסיר עצמו מפרסום באמצעות דוא”ל, אלא רק הודעת SMS למשל, הרי שהוא עשוי להמשיך לקבל פרסומות באמצעים אלה. בנוסף, גם לאחר בקשת ההסרה, תוכל המפעילה לשלוח למשתמש דיוורים אותם היא חייבת לשלוח לו לפי דין ואף מידע שהיא רשאית לשלוח לו, גם ללא הסכמתו.

10.12  ביקש משתמש שלא לקבל דיוורים, תהיה המפעילה רשאית שלא להקנות/להעניק לו הטבות ו/או הנחות שחלות על משתמשים רשומים באתר.

10.13  המידע שבמאגר המידע ישמש את המפעילה למטרות המפורטות להלן:

10.13.1       כדי לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים באתר;

10.13.2       כדי לזהות את המשתמש במהלך כניסות חוזרות לאתר;

10.13.3       כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המפעילה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי;

10.13.4       כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;

10.13.5       לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את המשתמש באופן אישי.

10.13.6       פרסום, שיווק ודיוור של המפעילה, לרבות מידע על מוצרים ושירותים שלה או של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף עימה, כולל פרסום אישי המבוסס על מאפייני המשתמש.   

10.14  כדי לאפשר למשתמש לקבל תכנים מותאמים אישית לצרכיו ולהעדפותיו, תהיה המפעילה רשאית להשתמש בפרטים המאפשרים לזהותו (כגון כתובת IP) ולהעביר לספקים של המפעילה, אבל במקרים כאלו לא תעביר המפעילה ישירות לספקים כל מידע שעשוי לזהות את המשתמש באופן אישי ללא הסכמתו.

10.15  המפעילה רשאית לעשות שימוש בנתוני cookie לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר,  על-מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים על פעילות הגולשים באתר, על-מנת להתאים את האתר למשתמשים וכן התאמה של פרסומות רלוונטיות. בכל עת רשאי משתמש לחסום קבצי cookie באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הוא משתמש. מובהר, כי שינוי הגדרות הדפדפן, הינו באחריות המשתמש בלבד.

10.16  המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי המשתמשים והמידע שנאסף על פעילותם אלא במקרים הבאים:

10.16.1       ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל;

10.16.2       אם המשתמש הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר או אם המשתמש יבצע, באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או שהן בבחינת ניסיון לבצע פעולות כאלה;

10.16.3       אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי/מנוגד לדין;

10.16.4       אם העברת המידע/הפרטים הינה חובה על-פי דין ו/או אם יתקבל בידי המפעילה ו/או מי מטעמה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר ספק, המפעילה איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיחייב אותה למסור פרטים אודות המשתמש לצד שלישי;

10.16.5       בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין המפעילה.

11. זכויות יוצרים

האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידיאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ”ב (להלן: “המידע“), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל ו/או אמנות בינלאומיות ו/או חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה מוקדמת, הכתובה והמפורשת של המפעילה.

12. קניין רוחני

12.1     כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם מדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות לא רשומות/שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של המפעילה, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעילה בלעדית ובלבד.

12.2     אין להעתיק, לשכפל, למכור, להפיץ לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור המפעילה לכך מראש ובכתב.

12.3     אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על-ידי ו/או מטעם המפעילה בלא הסכמת המפעילה מראש ובכתב. בכלל זה, נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

12.4     אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה, ואין לקשור לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עמוק”), אלא לעמוד הבית בלבד.

12.5     אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו המפעילה, אלא בכפוף להסכמתה לכך מראש ובכתב.

12.6     הזכויות בשם/בשמות “שכן מציל חיים״/ ״עמותת שמ״ח״/ ״עמותת שכן מציל חיים/״קהילת שמ״ח״, ובשמות המותגים וסימני המסחר של עמותת שמ״ח, אם כאלה שיש לה בהם זכויות בעלות ואם כאלו שיש לה בהם זכות שימוש (בין אם נרשמו ובין אם לאו), לרבות אך לא רק ל לא הסכמתה של עמותת שמ״ח מראש ובכתב.

13. קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים

13.1     באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי המפעילה. המפעילה לא תישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים. המפעילה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

13.2     המפעילה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

14. כללי

14.1     כל תקלה, שיבוש, איחור וכד’, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, וכיוצ”ב, אירועים שאינם תלויים במפעילה ו/או מי מטעמה, לא יחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. בנוסף, בכל מקרה ששיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כלשהן, לרבות שיבושי דפוס ו/או לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או כשל או כל פגם אחר במערכת המחשוב בקשר לניהול האתר ימנעו או לא יאפשרו שימוש באתר, מסכים אותו משתמש לפטור את המפעילה וכל מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

14.2     מובהר, כי המפעילה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא צורך במתן התראה או הודעה מראש.

14.3     הרישום לשירות מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל משתמש. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

14.4     המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר בכל עת, בו הפר המשתמש את הוראות תקנון זה ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט המפעילה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת. במקרה כזה, המפעילה לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש, שייגרמו למשתמש.

14.5     רישומי המחשב של המפעילה בדבר פעולות המתבצעות באתר, יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

14.6     במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם (לרבות בכל אמצעי מדיה), אזי תגברנה הוראות תקנון זה והן אלה שיחייבו לכל דבר ועניין.

14.7     כל התנהגות/פעולה של המפעילה לטובת משתמש, שהינה בניגוד לאמור בתקנון זה או לא עולה בקנה אחד עם הוראותיו, תיחשב לפעולה שהינה לפנים משורת הדין בלבד, ובין היתר לא תשמש או תיחשב כויתור של המפעילה על זכויותיה ו/או על התחייבויות משתמש כאמור בתקנון זה, וכן לא תיחשב לנוהג/מנהג/תקדים המחייב באופן כלשהו את המפעילה.

14.8     הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו- וכן בכל הקשור לשימוש באתר (להלן ביחד: “מחלוקת“) – הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת לאתר /לתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד, ולא תהא סמכות לכל בית משפט אחר.

14.9     המפעילה רשאית להמחות את זכויותיה, לפי תקנון זה (באופן מלא או חלקי), לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון.